Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

By uzdrowić Zielone Serce Śląska

Park Śląski to miejsce niezwykle urokliwe, o wysoce zróżnicowanym ekosystemie, dużej bioróżnorodności i z ogromnym potencjałem. Obiekt ten charakteryzuje się pełną rozmachu, wielkoprzestrzenną w skali, wciąż funkcjonalną – mimo upływu lat – kompozycją powstałą w latach 50-tych XX wieku i pozostaje jednym z najwybitniejszych przykładów polskich, współczesnych założeń parkowych o bogatym programie użytkowym i budowlanym na potrzeby aktywnego wypoczynku, oddziałującego w zakresie kultury, dydaktyki, rozrywki i sportu.

Co więcej, stanowi on jedno z największych założeń parkowych w Polsce. Na terenie 600-hektarowego obiektu, rośnie ponad 3,5 mln drzew i krzewów w 70 gatunkach, zajmujących 269 ha jego powierzchni. Śmiało stwierdzić można, że Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku posiada jedną z największych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów na terenie Górnego Śląska – zieleń bogata i zróżnicowana pod względem taksonomicznym, obfitującą w okazy o interesujących walorach dekoracyjnych. Park Śląski to również doskonałe miejsce dla tysięcy gatunków zwierząt, w tym ponad 100 gatunków ptaków.

Tak bogata i cenna, kolekcja dendrologiczna, jak również fauna powinna zostać otoczona należytą opieką. W wyniku przeprowadzonych przez Zespół Parkowej Kuźni Wolontariatu badań opartych o rozmowy z gośćmi parku, wynikło jednak, iż istnieje szereg problemów z jakimi ich zdaniem boryka się w tym, choć nie tylko, zakresie obiekt.

Ogromny teren, którym dysponuje Park Śląski, sprzyja organizowaniu wydarzeń lokalnych, jak i tych masowych. Tematem debaty społecznej staje się w związku z tym organizowany na jego terenie Fest Festival. Choć jest to wydarzenie, które ściąga do centrum Śląska bardzo wielu gości z całego kraju i Europy, tym samym promując region, niestety jednak traci na nim spokój mieszkańców, oraz parkowa przyroda.

Jednym z istotnych problemów obecnie jest brak wydzielonych miejsc do parkowania pojazdów, co skutkuje pozostawianiem samochodów w niedozwolonych miejscach. Prowadzi to do powstawania dzikich parkingów na trawnikach, które po festiwalu nie są naprawiane przez organizatorów. Jednak trawniki, mimo istotnej roli, nie są jedyną częścią ekosystemu Parku Śląskiego. Warto zwrócić uwagę na faunę stanowiącą istotną część parkowego ekosystemu. Parkowe zwierzęta są narażone na hałas, który negatywnie wpływa na ich rozwój i życie.

Mając na uwadze szacunek do zabytkowego terenu Parku Śląskiego, zorganizowanie konsultacji społecznych byłoby dobrym rozpoczęciem dialogu i próbą rozwiązania problemu wpływu tego rodzaju wydarzeń masowych na faunę i florę obiektu.

Badanie przeprowadzone przez Zespół Parkowej Kuźni Wolontariatu jednoznacznie wykazało, iż do obszarów o najwyższym poziome zanieczyszczeń na terenie Parku Śląskiego należą obszary rekreacyjne. Wynika to z niewystarczającej ilości koszy na odpady w miejscach i alejkach często odwiedzanych przez gości. W celu rozwiązania tego problemu, miejsca te powinny zostać doposażone w kosze na odpady zmieszane oraz kosze pozwalające segregować papier, plastik i szkło.

Kolejną częścią rozwiązania problemu zanieczyszczeń obszarów rekreacyjnych Parku jest prowadzenie działań edukacyjnych, dzięki którym lokalna społeczność zdobędzie wiedzę dotyczącą dbania o parkową przyrodę, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż zdecydowana większość zapytanych w badaniu Parkowej Kuźni Wolontariatu respondentów wyraziła chęć udziału w akcjach wolontariackich w parku. Powinno się zatem położyć nacisk na promowanie i rozwijanie istniejącego na terenie parku wolontariatu, dzięki któremu zwiększy się zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój i opiekę nad Parkiem Śląskim.

Kolejne zastrzeżenia podnosi również kwestia ruchu samochodów spalinowych na terenie Parku Śląskiego, który zdaniem respondentów jest zbyt duży. Na jego skutek powstają niebezpieczne sytuacje np. te powodowane przez kierowców samochodów wjeżdżających na ścieżki rowerowe. Dodatkowo ruch tego typu pojazdów na terenie parku wpływa negatywnie na jego biosferę poprzez emitowane przez nie spaliny.

Rozważyć zatem powinno się wprowadzenie większych ograniczeń wjazdu na teren Parku Śląskiego dla pojazdów spalinowych, lub też nad pozwoleniem na wjazd jedynie „zielonym” środkom transportu. Takie rozwiązanie wpłynęłoby pozytywnie nie tylko na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów odwiedzających obiekt, lecz również zmniejszyłoby poziom zanieczyszczenia powietrza na jego terenie tym samym wpływając pozytywnie na tamtejszą naturę.

Ostatnim podniesionym przez respondentów problemem jest niewystarczające oświetlenie alejek parkowych, w szczególności w części północnej, wpływające na obniżenie poczucia bezpieczeństwa spacerujących tam gości Parku Śląskiego. Rozwiązaniem tego problemu jest zamontowanie większej ilości lamp oświetlających alejki, ścieżki rowerowe czy drogi.

Park Śląski jest niewątpliwie bardzo cennym obiektem przyrodniczo-kulturowym na terenie województwa Śląskiego, pełniącym ważne funkcje ekologiczne, rekreacyjne, społeczne, ale również i dydaktyczne, wymagającym szczególnej ochrony, szerszego rozpowszechnienia jego wartości oraz odpowiedniego zaprezentowania i promocji. Z uwagi na tak ważną rolę odgrywaną przez obiekt na terenie aglomeracji, konieczne wydaje się wprowadzenie pewnych zmian na jego obszarze, w celu otoczenia występującej tam bogatej i zróżnicowanej pod względem taksonomicznym zieleni, jak i fauny należytą opieką. Większą uwagę należy zwrócić również na bezpieczeństwo gości odwiedzających park, oraz podjąć działania celem jego zwiększenia.