Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Przyszłość polskiej spółdzielczości

Krajowa Rada Spółdzielcza przygotowuje zestaw Programowych Tez przed każdym Kongresem Spółdzielczości, aby nakreślić tematy dyskusji o stanie spółdzielczości w Polsce i ułatwić formowanie wspólnego stanowiska w postaci Programowej Uchwały. Tezy, przedstawiono początkowo w czerwcu 2023 roku i rozwijano przez delegatów na przedkongresowych spotkaniach branżowych. Publikacja dotyczy ostatecznych tez zamieszczonych w styczniu 2024 roku w czasopiśmie „Tęcza Polska”.

Podkreślają one historyczną rolę spółdzielczości jako reakcji na liberalizm w XIX wieku, z naciskiem na zasady roczdelskie, które zostały uwzględnione w międzynarodowych dokumentach i prawach niektórych krajów. Istotne jest także wskazanie na znaczący wkład polskich spółdzielców w rozwój ruchu spółdzielczego, mimo trudniejszych warunków, z wyraźnym odniesieniem do ich roli w okresie II Rzeczypospolitej.

Dokument zwraca również uwagę na wyzwania współczesnej spółdzielczości, w tym nieuczciwe przejęcia i presję na przekształcanie spółdzielni w inne formy prawne, co często prowadzi do osłabienia ich potencjału. Wskazuje na konieczność aktywnego zaangażowania spółdzielców w ochronę i rozwój spółdzielczości, zwłaszcza w obliczu niekorzystnych warunków zewnętrznych.

Poruszane są również kwestie prawne i postawy spółdzielców, które wpływają na procesy likwidacji i zmiany działalności niektórych spółdzielni. Podkreśla potrzebę ponownego zdefiniowania roli różnych organów spółdzielczych oraz wprowadzenia zmian w prawie, które mogą wspierać współpracę spółdzielczą, na wzór innych krajów. Dokument odnosi się do globalnych wydarzeń, takich jak kryzys finansowy i pandemia COVID-19, wskazując na spółdzielczość jako kluczowy element w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju gospodarczym w nowych realiach globalnej ekonomii.

Tezy podkreślały, że rozwój bankowości spółdzielczej jest ograniczany przez rozdrobnienie strukturalne i restrykcyjne normy regulatora. Zalecano budowanie długoterminowych więzi z klientami poprzez oferowanie zaawansowanych usług finansowych. Poruszono problem nadmiernej regulacji ze strony państwa, wpływającej na spółdzielczość finansową, w tym banki i SKOK-i, wzywając do bardziej równego traktowania przez organy nadzorcze.

W kontekście spółdzielni europejskich, sugerowano analizę i ewentualną nowelizację istniejącej ustawy. Dla handlu spółdzielczego istotne wydawało się uporządkowanie i integracja rozdrobionej struktury producenckiej. Podniesiono również problem niewystarczającego zaangażowania nauczycieli w działalność spółdzielni uczniowskich, proponując uchwalenie nowej ustawy w tym zakresie. Rozważano zwrócenie się do samorządu studenckiego w celu promowania powstawania spółdzielni młodych pracowników naukowych. Wśród tez znalazł się też akcent na nowoczesne technologie w spółdzielniach, w tym bankowości i produkcji mleczarskiej, oraz zachęta do korzystania z funduszy unijnych na te cele.

Podkreślono znaczenie współpracy między różnymi typami spółdzielni, aby wzmocnić ich potencjał ekonomiczny i społeczny. Wskazano na potrzebę zmian systemowych, wprowadzenia preferencji podatkowych i ułatwień prawnych, aby wspierać spółdzielczość i jej rozwój.

Całość tez była skoncentrowana na zidentyfikowaniu kluczowych wyzwań i proponowaniu kierunków działań, które mogłyby wzmocnić pozycję i efektywność spółdzielczości w Polsce. Narodowa Rada Spółdzielcza wyrażała gotowość do podejmowania inicjatyw w tych obszarach, aby służyć jako „katalizator synergii” w sektorze.

Zachęcamy do lektury calości: https://krs.org.pl/tecza-polska