Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Społeczności energetyczne na poziomie europejskim

Zarówno klastry energii, jak i pozostałe społeczności energetyczne zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego celem implementacji przepisów stanowionych na poziomie UE. W związku z tym, aby lepiej zrozumieć charakter oraz cele funkcjonowania klastrów energii, należy zweryfikować główne założenia polityki klimatyczno-energetycznej UE, przyjętej dn. 11.12.2019 r. pod nazwą Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal).

Fundamentalnym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatycznym, co wyrażone jest w deklaracjach politycznych dotyczących:

⦁ Osiągnięcia zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto w 2050 r.;
⦁ Osiągnięcie stanu oddzielenia wzrostu gospodarczego od procesu zużywania zasobów;
⦁ Osiągnięcie stanu, w którym żadna osoba ani region nie pozostaną w tyle z uwagi na transformację gospodarki

Ponadto celami Europejskiego Zielonego Ładu są: bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, a także przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń.

Źródło: Komisja Europejska: Europejski Zielony Ład.

Osiągnięcie wyżej wymienionych celów ma zostać uzyskane za sprawą: inwestycji w technologie przyjazne dla środowiska; wspieranie innowacji przemysłowych; wprowadzenie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego; obniżenie emisyjności sektora energii; zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków; współpracy z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

Na podstawie komunikatu „Czysta planeta dla wszystkich” KE określiła siedem celów strategicznych, których realizacja ma być wspierana na poziomie rozwiązań legislacyjnych promowanych przez UE, a także za sprawą priorytetyzacji w Funduszach Europejskich. Celami strategicznymi Europejskiego Zielonego Ładu są: efektywność energetyczna; odnawialne źródła energii; czysta mobilność; konkurencyjny przemysł i gospodarka o obiegu zamkniętym; rozwój infrastruktury; rozwój biogospodarki i pochłaniaczy CO2; wychwytywanie i składowanie CO2.

W świetle wyżej przedstawionych założeń polityki klimatyczno-energetycznej UE, należy analizować założenia europejskiego regulatora w zakresie charakteru i celów funkcjonowania Społeczności Energetycznych, w tym zaliczanych do nich klastrów energii. Kluczowymi aktami prawnymi w omawianym zakresie są wchodzące w skład pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” dyrektywa 2019/944, a także dyrektywa RED II.

Z kronikarskiego obowiązku, należy wspomnieć, że w Dyrektywie 2019/944 wspomniana została instytucja „Obywatelskiej Społeczności Energetycznej”. Niemniej, nie była ona dalej rozwijana i najprawdopodobniej, europejski legislator miał na myśli instytucje, którym została poświęcona dyrektywa RED II. Wprowadziła ona reżim prawny tzw. „Społeczności Energetyczne działającej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”. Głównym przedmiotem ich działalności powinny być „projekty dotyczące energii odnawialnej”. W szczególności oznacza to: produkcje, zużywanie, magazynowanie, sprzedaż, dystrybucje a także podział energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE, będących własnością członków Społeczności Energetycznej. Podstawowym celem organizacji zamiast przynoszenia zysków, jest przynoszenie korzyści środowiskowych, ekonomicznych lub społecznych. Beneficjentami zysków powinni być członkowie klastra.

W zakresie możliwości członkostwa, uczestnictwo w Społeczności Energetycznej powinno opierać się na otwartym i dobrowolnym uczestnictwie według dokładnych regulacji, wskazanych w prawie krajowym. Członkami Społeczności Energetycznej mogą być osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także jednostki samorządu terytorialnego. Partner wchodzący w skład Społeczności Energetycznej działającej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych utrzymuje możliwość zawarcia umów z wybranym dostawcą energii elektrycznej, innym niż Społeczność. W kontekście pozycji prawnej Społeczności Energetycznej w krajowym reżimie prawnym, kluczowe są: możliwość działania we własnym imieniu, samodzielnie wykonywanie praw i podleganie obowiązkom. W celu prowadzenia działalności polegającej na obrocie i dystrybucji energią elektryczną, Społeczność Energetyczna podlega sprawiedliwym, proporcjonalnym i przejrzystym procedurom, analogicznie do przedsiębiorstw obecnych na rynku.