Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Absolwenci szkół branżowych na rynku pracy – analiza na podstawie projektu Jurajscy Zawodowcy

W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku pracy projekt Jurajscy Zawodowcy, na którego przykładzie dokonać można analizy lokalnego rynku pracy, wyrasta jako niezwykle istotna inicjatywa.Projekt Fundacji Klaster Innowacji Społecznych skierowany był do uczniów szkół branżowych w powiecie zawierciańskim i skupiał się na zapewnieniu im specjalistycznych szkoleń oraz staży, które miały na celu przygotowanie uczestników do stawienia czoła wyzwaniom rynku pracy. Artykuł ten stanowi analizę wpływu projektu na absolwentów szkół branżowych i sytuację na rynku pracy w powiecie zawierciańskim.

Powiat zawierciański, podobnie jak wiele innych regionów w Polsce, zmaga się z wieloma wyzwaniami związanymi z rynkiem pracy. Zgodnie z danymi z 2021 roku Polska osiągnęła poziom zatrudnienia w grupie wiekowej 20–64 na poziomie 75,4 proc., przekraczając średnią unijną (73,1 proc.). Od początku lat 2000 obserwujemy imponujący zwrot na rynku pracy w Polsce, z rosnącym wskaźnikiem zatrudnienia i spadającą stopą bezrobocia. 

Na tle tych pozytywnych zmian istnieją jednak obszary wymagające uwagi. Wśród nich jest brak zrównoważonych umiejętności niektórych absolwentów wchodzących na rynek pracy oraz spadek popularności podstawowego wykształcenia zawodowego. Co więcej, stanowiska o niskich kwalifikacjach, poniżej swojego poziomu edukacji, często zajmują migranci.

W świetle takich wyzwań projekt Jurajscy Zawodowcy stanowił nieocenione narzędzie, dostarczające młodym ludziom umiejętności i kwalifikacji, które są szczególnie poszukiwane przez pracodawców. Ta inicjatywa skutecznie odpowiedziała na naglącą potrzebę aktywizacji zawodowej absolwentów szkół branżowych i zwiększenia ich szans na rynku pracy poprzez organizację profesjonalnych szkoleń i kursów.


Różnice w Zainteresowaniu Szkoleniami a Perspektywy Zatrudnienia: Analiza Projektu Jurajscy Zawodowcy w Powiecie Zawierciańskim

Pewne szkolenia, takie jak te z zakresu spawania oferowane w Zespole Szkół im. Dunikowskiego czy z prawa jazdy kategorii C i logistyki w Zespole Szkół im. Bema, cieszyły się szczególnym zainteresowaniem w ramach zakończonego projektu. Umiejętności te były bowiem bardzo pożądane na lokalnym rynku pracy, co zwiększało szanse absolwentów na znalezienie zatrudnienia w swoim regionie.

Odwrotne zjawisko zaobserwowano w przypadku szkoleń informatycznych, takich jak obsługa drukarek 3D, budowa komputerów czy programowanie, oferowanych w Zespole Szkół w Porębie. Pomimo rosnącego zapotrzebowania na specjalistów IT na rynku pracy absolwenci byli zmuszeni do poszukiwania pracy poza terenem powiatu zawierciańskiego. Specyfika niektórych zadań (np. programowanie) umożliwiała pracę zdalną, ale znalezienie pracodawcy w tym obszarze na lokalnym rynku okazało się niezwykle trudne. Konieczne więc było poszerzenie obszaru poszukiwań.

Biorąc pod uwagę unikalny charakter powiatu zawierciańskiego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, szczególnie istotne jest dostrzeżenie perspektyw zatrudnienia dla absolwentów Zespołu Szkół im. Kołłątaja, kierunku gastronomicznego i hotelarskiego. Region ten, słynący ze swojego turystycznego uroku, jest bogaty w liczne punkty gastronomiczne i hotele, tworząc tym samym żyzne środowisko dla specjalistów z branży.

Absolwenci szkoły, dzięki profesjonalnym szkoleniom takim jak barista, barman czy kelner, są świetnie przygotowani do wejścia na rynek pracy. Pomimo zwiększonej konkurencji w sektorze gastronomicznym wysoko specjalistyczne umiejętności oraz profesjonalne przygotowanie wyróżniają te osoby na tle innych pracowników i umożliwiają im zdobycie stanowiska w najbardziej renomowanych miejscach.

Dzięki temu absolwenci mogą liczyć na szybkie znalezienie zatrudnienia, które nie tylko jest zgodne z ich specjalizacją, ale również umożliwia im skorzystanie z możliwości rozwoju oferowanych przez dynamicznie rozwijający się sektor turystyczny. Okoliczność ta przekłada się na fakt, że młodym specjalistom znacznie łatwiej jest wejść na rynek pracy, co w efekcie prowadzi do podniesienia standardów usług hotelarskich i gastronomicznych na terenie powiatu zawierciańskiego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej.


Wpływ Projektu Jurajscy Zawodowcy na Sytuację na Rynku Pracy: Analiza Trudności Pandemii i Różnice w Zainteresowaniach Absolwentów Szkół Branżowych

Rok 2021 przyniósł ponadto nowe wyzwania na rynku pracy spowodowane pandemią. Trzeci i czwarty kwartał tego roku były wyjątkowo trudne dla wielu firm. Wzrost aktywności pracodawców przyczynił się do trudności ze znalezieniem pracowników, co z kolei wpływało na wzrost płac. Trend ten zauważalny był również na początku 2022 roku.

W kontekście powyższych danych warto zauważyć, że uczestnicy projektu Jurajscy Zawodowcy zdobyli umiejętności, które są szczególnie pożądane na trudnym rynku pracy. Uczestnicy mieli możliwość odbycia stażu w wybranym zawodzie, jak również szkolenia z takich kompetencji kluczowych jak praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów czy autoprezentacja. Dzięki temu są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. 

Projekt Jurajscy Zawodowcy znacząco wpłynął na sytuację na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Praktyczne umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas szkoleń zwiększyły atrakcyjność absolwentów dla potencjalnych pracodawców. To z kolei przyczyniło się do zmniejszenia stopy bezrobocia w regionie – gdyby nie uczestnictwo w projekcie, uczniowie pragnący zwiększyć swoje kompetencje zmuszeni byliby pozyskiwać je po zakończeniu edukacji, a część z nich nie mogłaby sobie na to pozwolić ze względów ekonomicznych. 

Sytuacja absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy jest zdecydowanie lepsza w porównaniu z absolwentami liceów. Dzięki praktycznym umiejętnościom zdobytym podczas szkoleń są oni bowiem bardziej atrakcyjni dla pracodawców i łatwiej znajdują zatrudnienie.

Jednakże jak pokazały nasze obserwacje, lokalny rynek pracy może wpływać na dostępność miejsc pracy dla absolwentów poszczególnych szkoleń. Dlatego tak ważne jest, aby uczniowie wybierali kursy najbardziej odpowiednie dla ich lokalnego rynku pracy, jeżeli chcą pozostać w miejscu dotychczasowego zamieszkania lub specyfika obowiązków uniemożliwia im pracę zdalną.

W przyszłości lokalne władze i dyrektorzy szkół powinni powinni kontynuować uczestnictwo w inicjatywach oferujących szkolenia zawodowe, które są najbardziej pożądane na lokalnym rynku pracy. Wskazane jest również wprowadzenie nowych szkoleń, które pomogą uczniom zdobyć umiejętności potrzebne w rozwijających się sektorach, takich jak technologie zielonej energii czy cyberbezpieczeństwo.

Co więcej, kontynuowanie szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych, jak praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów i autoprezentacja, jest kluczowe. Umiejętności te są bowiem niezbędne w każdym miejscu pracy i mogą pomóc absolwentom wyróżnić się na rynku pracy. Podczas organizacji staży zawodowych zaobserwowano, iż uczniowie, którzy uczestniczyli w szkoleniu kompetencji kluczowych, lepiej rozumieli współpracowników i pracodawców, a ich podejście do życia w zakładzie pracy było o wiele bardziej realistyczne i „życiowe”. 


Elastyczność i Zmiany na Rynku Pracy: Wpływ Projektu Jurajscy Zawodowcy na Przygotowanie Absolwentów Szkół Branżowych w Dynamicznie Ewoluującej Rzeczywistości

Projekt trwał od 2020 do 2023 roku, co pozwolił zaobserwować dynamiczne zmiany na rynku pracy na podstawie dwóch punktów zwrotnych ostatniego czasu. Pierwszym z nich jest pandemia, która wpłynęła na rynki pracy na świecie, również w Polsce. Konsekwencje COVID-19, jak trudności ze znalezieniem pracowników i presja na płace, są nadal widoczne i prawdopodobnie będą utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas. Pandemia spowodowała również zmianę postaw pracowników. Coraz więcej osób zwraca uwagę na możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. Elastyczność jest postrzegana jako ważna dla kandydatów, zarówno w przypadku pracy zdalnej, jak i hybrydowej.

Drugim punktem zwrotnym w rzeczywistości zawodowej jest rozwój i publikacja programów obsługi modeli językowych i generowania obrazu. Absolwenci szkół branżowych również dostrzegają, że poza kierunkowym wykształceniem potrzebne są im sprawności, które pozwolą im zachować konkurencyjność na rynku pracy. W rzeczywistości, w której ogromną rolę zaczęła odgrywać sztuczna inteligencja, istotne stają się więc wszechstronne podejście do pozyskiwana wiedzy i umiejętności.

Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, można uznać, że projekt Jurajscy Zawodowcy był ważnym krokiem w kierunku poprawy sytuacji absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy. Dzięki tej inicjatywie absolwenci są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy, mają też większe szanse na znalezienie zatrudnienia. Ważne, aby w przyszłości rozwijać podobne projekty i umożliwiać kolejnym pokoleniom uczniów zdobywanie umiejętności pożądanych na rynku pracy, uczyć ich myślenia oraz elastyczności.

Takie inicjatywy z pewnością przyczyniają się do przekształcenia lokalnego rynku pracy, oferując młodzieży niezbędne umiejętności do poradzenia sobie z nowymi wyzwaniami w pracy. Potwierdzają to pracodawcy – zarówno podczas staży, jak i podczas wizyt w zakładach pracy widać, że wielu uczestników projektu podjęło zatrudnienie w swoim zawodzie.