Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Mamy tematy prezydencji UE, będą one miały wpływ na fundusze strukturalne

W dniu 19 września 2023 roku, Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła istotną uchwałę dotyczącą przygotowań do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 roku. Uchwała ta, opracowana na podstawie wniosku ministra do spraw Unii Europejskiej, ustala priorytety dla Polski podczas jej prezydencji w Radzie UE, co stanowi znaczący krok w kierunku skutecznego i strategicznego zarządzania tym ważnym okresem.

Polska po raz drugi obejmie rolę przewodniczącego Rady UE, co jest bezpośrednim efektem jej akcesji do Unii w 2004 roku. Celem tej prezydencji jest nie tylko prowadzenie prac Rady, ale także zapewnienie ciągłości działań Unii Europejskiej, zarówno w kontekście legislacyjnym, jak i strategicznym. Aby sprostać temu zadaniu, polski rząd, we współpracy z Prezydentem RP, wyznaczył trzy kluczowe obszary priorytetowe: zacieśnienie współpracy UE ze Stanami Zjednoczonymi, rozszerzenie Unii o nowe państwa członkowskie oraz odbudowę Ukrainy, a także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego UE z uwzględnieniem zasad sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Kluczowe przygotowania do prezydencji obejmują zarówno aspekty merytoryczne, jak i logistyczne, w tym opracowanie 6-miesięcznego programu prac Rady UE oraz 18-miesięcznego programu współpracy trio prezydencji, którego Polska jest częścią wraz z Danią i Cypryjską Republiką. System trio prezydencji, wprowadzony traktatem lizbońskim w 2009 roku, ma na celu zapewnienie płynnej współpracy i kontynuacji działań między kolejno sprawującymi prezydencję państwami. Polska, będąc pierwszym krajem w aktualnym trio, ma szansę wyznaczyć kierunek dla wspólnych działań i priorytetów na nadchodzące 18 miesięcy.

Program przygotowań do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie UE skupia się na wielu aspektach, w tym na trybie pracy nad programem prac, harmonogramie opracowania kalendarza prezydencji, wyzwaniach związanych z organizacją spotkań, zarządzaniu korpusem prezydencji, wypracowaniu strategii promocyjnej i komunikacyjnej, a także na strukturze finansowania związanej z przygotowaniami i realizacją zadań. Całość działań ma na celu zapewnienie, by administracja była w pełni przygotowana do efektywnego prowadzenia prac Rady od pierwszego dnia prezydencji.

Podkreślenie strategicznych obszarów, takich jak współpraca transatlantycka, rozszerzenie Unii Europejskiej, odbudowa Ukrainy oraz bezpieczeństwo energetyczne, podkreśla dążenie Polski do aktywnego kształtowania polityki europejskiej w tych kluczowych dla przyszłości UE dziedzinach. Poprzez takie działania, Polska ma szansę nie tylko na umocnienie swojej pozycji w Unii Europejskiej, ale również na przyczynienie się do zwiększenia spójności i efektywności działań unijnych na arenie międzynarodowej.

W kontekście przygotowań, Departament Przygotowania i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, działający w ramach Kancelarii Prezesa Rady MinMinistrów, pełni kluczową rolę w koordynacji i realizacji działań związanych z prezydencją. Zadania departamentu obejmują m.in. opracowanie projektu programu przygotowań, analiz, ocen, sprawozdań, koordynację działań związanych z przygotowaniem kadrowym, współpracę z innymi państwami UE oraz instytucjami unijnymi, organizację spotkań, zarządzanie środkami finansowymi, a także działania medialne i promocyjne związane z prezydencją.

Polska prezydencja w Radzie UE w 2025 roku będzie nie tylko okazją do umocnienia pozycji kraju na arenie europejskiej, ale również do aktywnego wpływania na kierunki polityki Unii w obszarach kluczowych zarówno dla Polski, jak i dla całej Wspólnoty. Przygotowania do tej roli pokazują, że Polska traktuje swoją prezydencję jako szansę na realizację strategicznych celów i promowanie wartości, które są ważne z punktu widzenia interesów kraju oraz całej Unii Europejskiej.