Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Wyzwania rozwojowe Polski 

Polska, mimo że nadal boryka się z konsekwencjami wojny Rosji z Ukrainą i globalnego kryzysu energetycznego, ma szereg możliwości do dalszego rozwoju i poprawy standardów życia. Według raportu OECD z 2023 roku, kluczowe obszary do skupienia się obejmują politykę makroekonomiczną, digitalizację, zrównoważony rozwój i reformy społeczne.


Polityka makroekonomiczna

Polska musi zrównoważyć swoją politykę makroekonomiczną, aby spowodować żeby wysoka inflacja nie stała się trwałym problemem. Wskaźnik inflacji jest wysoki, a presja cenowa znacząca. W związku z tym, polityka monetarna musi być odpowiednio dostosowana, aby zapobiec utrwaleniu się wysokich oczekiwań inflacyjnych. W przypadku konieczności, bank centralny powinien być gotowy do dalszego podnoszenia stóp procentowych.


Cyfryzacja

Polska ma duży potencjał do dalszej digitalizacji gospodarki. Wdrożenie technologii cyfrowych jest stosunkowo niskie wśród MŚP, a innowacje w dziedzinie ICT są ograniczone. Kluczowe jest zwiększenie umiejętności cyfrowych wśród dorosłych, zwłaszcza wśród osób starszych i mniej wykształconych. W tym kontekście, ważne jest promowanie kształcenia ustawicznego, zwłaszcza wśród pracowników MŚP, osób mniej wykształconych, nieaktywnych zawodowo i starszych.


Zrównoważony rozwój

Polska musi przyspieszyć swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Mimo postępów w efektywności energetycznej przemysłu i ekspansji sektora usług, intensywność emisji CO2 w gospodarce pozostaje wysoka. Polska jest piątą najbardziej intensywną pod względem emisji CO2 gospodarką w OECD. W związku z tym, konieczne jest przyspieszenie tempa dekarbonizacji.


Reformy społeczne

Polska musi również skupić się na reformach społecznych, aby poprawić standardy życia w starzejącym się społeczeństwie. Niski poziom zastąpienia systemu emerytalnego zwiększa ryzyko ubóstwa w starości i zwiększa długoterminowe naciski na wydatki społeczne. Dlatego konieczne jest przedłużenie życia zawodowego, w tym stopniowe zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet oraz zwiększenie go wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia w dobrym zdrowiu.